Dr Rahul Ghule (CEO)

M.B.B.S ( K.E.M. Hospital, Mumbai)
Ex Medical Officer J J Group of Hospital